Exit

‘One size fits all’ medewerkersonderzoek voldoet niet meer

De uitdagingen waar jouw organisatie nu voor staat, zijn vele malen complexer dan een aantal jaar geleden. De traditionele aanpak van medewerkersonderzoek is daarom niet meer toereikend om duidelijk te maken wat er werkelijk speelt en wat er nodig is om te verbeteren.

Traditionele onderzoeken zijn lang, saai, focussen op wat er fout gaat en kijken vooral terug in plaats van vooruit. Ook kost de traditionele aanpak meer energie dan het oplevert en helpt niet echt om inzichten om te zetten in acties.

Wij geloven in de meerwaarde van innovatief medewerkersonderzoek dat optimaal past bij jouw organisatie. Met een activerende, oplossingsgerichte bottom-up aanpak stellen we teams en afdelingen in staat om zelf aan de slag te gaan met dat wat voor hen belangrijk en actueel is.

Achteraf organiseren we meestal dialogen: ‘mét medewerkers praten’ in plaats van ‘óver medewerkers praten’.

Medewerkersonderzoek vóór en dóór medewerkers

In de meeste gevallen ‘onderzoeken‘ de medewerkers die worden uitgenodigd om deel te nemen aan een medewerkersonderzoek zelf helemaal niks…. Ze doen mee aan een onderzoek, ze geven antwoorden op vragen die niet van henzelf komen en waarvan het belang in hun ogen vaak gering is. De vragen zijn afkomstig van het adviesbureau waarbij HR en/of Directie wat vragen mochten toevoegen aan een bestaande vragenlijst.

Wat gebeurt er als een aantal (of op termijn heel veel) medewerkers ook echt zelf gaan ‘onderzoeken‘? Als zij zelf de kans krijgen om te ontdekken wat er gaande is, wat zij zelf bijdragen aan wat er heel goed gaat of misschien ‘niet helemaal lekker loopt’? Met andere woorden: wat gebeurt er als niet 1 onderzoeksbureau maar een flink aantal medewerkers gaat onderzoeken? Is dat niet de essentie van onderzoek?

In een aantal varianten van ons medewerkersonderzoek creëren we mogelijkheden om gezamenlijk te ontdekken welke patronen wel en welke niet meer helpen in datgene wat de organisatie te doen staat. We zien dat deze aanpak leidt tot diepgaande, wezenlijke ontdekkingen en inzichten bij degenen die ervoor kunnen zorgen dat het na het onderzoek beter gaat.

Medewerkersonderzoek op maat

Een medewerkersonderzoek is een goede manier om te objectiveren wat er speelt en wat gaat helpen om te verbeteren. Wij zijn er van overtuigd dat een dergelijk onderzoek geen saai top-down instrument moet zijn maar een frisse manier om van onderaf te ontdekken wat wel en niet werkt. Hieronder staat kort weergegeven hoe we het onderzoek samen met jou op maat maken.

1. Doel

Als eerste stellen we samen het doel van het onderzoek vast. Wat moet het onderzoek concreet opleveren? Gaat het om een algemene 0-meting? Moet het onderzoek aanzetten tot actie en/of dialoog achteraf? Of zoek je een manier om veranderingen te bewerkstelligen?

We zullen samen ook stilstaan bij de vraag in hoeverre medewerkers in staat gesteld gaan worden om zelf bijvoorbeeld verbeterprioriteiten aan te geven. Wil je dat zij ook aangeven waar zij eventueel aan willen meewerken achteraf?

2. Inhoud

Ter voorbereiding op het uiteindelijke onderzoek verdiepen we ons vooraf graag in jullie organisatie. We praten met HR, Directie, leidinggevenden en bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad om heel goed vast te stellen waar het onderzoek in hun ogen aan moet voldoen en wat in het onderzoek aan bod moet komen.

Vaak spreken we ook met medewerkers. Dat doen we in de vorm van enkele groepsinterviews aan de hand van ons ‘klimaatwiel’ of een andere ’praatplaat’ om te ontdekken wat er heel erg goed gaat, wat actueel en belangrijk is en waar medewerkers heel erg trots op zijn. Maar ook komen we op deze manier bij onderwerpen die knellen of beter kunnen.

3. Focus

We zorgen in het medewerkersonderzoek voor een duidelijke focus zodat in de opvolging van het onderzoek de prioriteiten ook echt aangepakt kunnen worden. We voorkomen hiermee onduidelijkheid achteraf over de thema’s die wel en niet (kunnen) worden opgepakt.

4. Opvolgen

Na het medewerkersonderzoek is er heel veel mogelijk. We bespreken met het MT en leidinggevenden de uitkomsten. Vaak organiseren we dialoog sessies met medewerkers en met het management gericht op samen verdiepen, begrijpen en verbeteren.

Varianten van ons medewerkersonderzoek

Omdat geen organisatie hetzelfde is.
Omdat de vraagstukken van organisaties verschillend zijn. Omdat de manieren waarop organisaties georganiseerd zijn uiteen lopen, hebben we varianten van het traditionele onderzoek ontwikkeld.
We zijn als geen ander bureau in staat om het onderzoek optimaal aan te laten sluiten bij jouw organisatie, bij jouw specifieke vraag en het verhaal achter jouw vraag.

Medewerkersonderzoek voor teams

Medewerkersonderzoek dat zo is vormgegeven dat medewerkers binnen hun eigen team aan de slag kunnen met de resultaten. Aandacht voor: wat gaat er goed, wat kan beter, wat geeft energie en wat kost energie? Waar willen medewerkers zelf graag meer tijd aan besteden om te veranderen of te verbeteren?

Zelforganisatie en medewerkersonderzoek

Traditioneel onderzoek sluit onvoldoende aan bij de vanzelfsprekendheden van organisaties die volgens het principe van zelforganisatie werken. Bij teams in dit type organisaties is sprake van een grotere mate van autonomie. We hebben veel ervaring met onderzoek dat qua inhoud én qua vorm congruent is met de principes van zelforganisatie.

Gedeeltelijk niet-anoniem

Medewerkers geven -over één of meer onderwerpen- niet-anoniem hun mening. De input wordt gebruikt in interactieve besprekingen in de opvolging (al dan niet in aanwezigheid van management) waarbij we samen meningen en inzichten delen, samen ontdekken wat heel erg goed gaat en aan welke verbeteringen zij zelf graag willen werken.

Participatief medewerkersonderzoek

In een participatief medewerkersonderzoek vragen we een aantal medewerkers en leidinggevenden of zij zelf op onderzoek uit willen gaan in hun organisatie.
De kern van hun opdracht: ga in gesprek en ga zelf ontdekken en ervaren wat er op andere plekken in de organisatie speelt.

Onderstromen en patronen ontdekken

Gericht op het blootleggen van hardnekkige patronen die zich (meestal onbewust) in de organisatie voltrekken en er voor zorgen dat het stroeft en dat de boel stagneert.
Dit programma geeft verhelderende inzichten in de conversaties die niet (meer) bij het management terechtkomen. Geen symptomen ‘meten’ maar oorzaken ontdekken.

Doorlopend medewerkersonderzoek

Een uiterst krachtig, ontwikkelingsgericht en bottom-up medewerkersonderzoek.
Individuele afdelingen of organisatieonderdelen kunnen volgens hun timing deelnemen. Zij staan stil bij bijvoorbeeld het werk dat zij doen, bij de afdelingsplannen, bij wat er goed gaat en bij wat er beter kan: voor henzelf, voor hun team, afdeling en organisatie.

Je zoekt een aanpak die echt anders is?

We kennen nogal wat organisaties die ‘wel een beetje klaar zijn met medewerkersonderzoek’ (we citeren hier).

Veel organisaties hebben al meermalen een medewerkersonderzoek aangeboden aan hun medewerkers. Vaak is lang geleden al een reeks van drie of vier opeenvolgende onderzoeken overeengekomen met het bureau.

Veel organisaties vinden de opbrengsten van die aanpak onvoldoende, er verandert te weinig of de energie ‘loopt weg’ bij managers en medewerkers als het volgende onderzoek ter sprake komt.

Voor die organisaties bieden we een alternatieve aanpak. Een aanpak waarin we ons richten op dagelijks terugkerend patronen in de organisatie. Want … het zijn precies die patronen die de resultaten in het medewerkersonderzoek ‘produceren’.

Ja, je leest het goed: de gewoonten, mechanismen en patronen leiden tot jullie scores in jullie medewerkersonderzoek. Andere organisaties met andere patronen produceren weer andere scores.

En …. na een medewerkersonderzoek gebruiken organisaties dezelfde patronen om iets met de uitkomsten te doen.

Je raadt het al: dan krijg je wat je altijd al kreeg, verandert er niets en levert het onderzoek uiteindelijk onvoldoende op.

Wil je in gesprek over deze aanpak? Ben je benieuwd naar de essentie ervan EN durf je het aan om met directie, leidinggevenden en medewerkers een andere aanpak te kiezen?

Laten we in gesprek gaan over jullie vraagstuk(ken), over hoe jullie dat vraagstuk formuleren en waar we ruimte en variatie aan kunnen brengen om iets anders te doen dat daardoor andere effecten veroorzaakt.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over onze aanpak of over een of meer varianten van ons medewerkersonderzoek? Laat ons weten hoe we je het beste kunnen helpen.

Close
Go top